Storno poplatky

Tyto storno podmínky jsou platné pro ,,Klášterní apartmány “ a ,, Ubytování na Divadle”

Úvod

1. Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích služeb učiněné mezi objednatelem ubytovacích služeb a ubytovatelem (=provozovatel apartmánů).

2. Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky.

3. Storno poplatek představuje náhradu škody způsobenou ubytovateli.

4. Ubytovatel si vyhrazuje právo vystavit zálohovou fakturu, splatnou nejpozději 7 dnů před uskutečněním pobytu. Záloha činí 100% z celkové částky objednaného pobytu, nedohodnou-li se ubytovatel a objednavatel jinak.

5. V případě zrušení pobytu, u kterého byla již provedena zálohová platba a dle storno podmínek je výše zaplacené zálohy vyšší než storno poplatek, ubytovatel je povinen objednateli vrátit částku převyšující storno poplatek.

6. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění ubytovatele nevzniká ubytovateli povinnost vrátit objednavateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.

Storno podmínky vztahující se na zrušení rezervace ubytování ze strany hosta

1. Ubytovatel se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace do 15 dnů před ohlášeným příjezdem.

2. Při zrušení rezervace 15 – 7 dnů před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 30% z celkové ceny pobytu.

3. Při zrušení rezervace 6 – 3 dny před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 50% z celkové ceny pobytu.

4. Při zrušení rezervace 2 a 1 den před příjezdem nebo v den příjezdu bude jako storno poplatek účtováno 100% z celkové ceny pobytu.

6. Při zkrácení délky pobytu platí stejné storno lhůty jako při zrušení pobytu.

7. Stornopoplatek je smluvní pokutou.

V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je objednavatel povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.

V případě storna z jiných vážných důvodů je po vzájemné dohodě možná změna termínu.

Tyto storno podmínky jsou platné pro individuální hosty.

V případě nezaplacení zálohy, ze které by bylo možné storno poplatky odečíst, má ubytovatel právo zaslat objednavateli fakturu ve výši storno poplatků.

Závěrečné ustanovení

1. Tyto podmínky jsou platné a účinné ode dne

2. Vztahy mezi objednatelem a ubytovatelem se řídí ustanovením těchto storno podmínek.

3. Storno podmínky se vztahují pouze na potvrzené písemné objednávky (e-mail).

4. Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany ubytovatele i objednatele pouze písemně (e-mail).

5. Tyto obchodní podmínky trvají i po ukončení ubytovací smlouvy mezi ubytovatelem a objednatelem.

 

Partneři
Jihočeský kraj Město Český Krumlov Městské divadlo Český Krumlov DMO Český Krumlov Region Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České, Český Krumlov Trip Advisor Larson-Juhl s.r.o. POHL cz, a.s. VIDOX s.r.o. POstavPO s.r.o. Jihočeská centrála cestovního ruchu Český rozhlas České Budějovice Kudy z nudy

Kláštery Český Krumlov